Theme

Text size

Current Size: 100%

Languages

Left menu

video

YouTube Video

This is video one about production of silage

Production of Silage video1(109 MB)
(MP4)

This is video two about production of silage

Production of Silage video2(108 MB)
(MP4)

This is video about Bag & Drum silage

Bag & Drum silage Video(47.5 MB)
(MP4)

For more videos click here

Toll Free Number : 18002330418

GRs

Government Resolution

अ.क्र. दिनांक शासन निर्णय विषय
१. २३ फेब्रुवारी २००७ क्र.पविआ-२००७/प्र.क्र.३६/पदुम-३ कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-३२ जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, बुलढाणा या कार्यालयाचे बळकटीकरण अंतर्गत झेरॉक्स मशीन खरेदीसाठी मंजूरी मिळणेबाबत
२. १४ फेब्रुवारी २००७ क्र. दिसत नाही कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-३२ जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत योजना सन २००६-०७ बिगर आदिवासी योजनामध्ये पशुसंवर्धन उपआयुक्त, गडचिरोली या कार्यालयाचे बळकटीकरण अंतर्गत झेरॉक्स मशीन खरेदी करण्यास परवानगी प्रदान करणेबाबत.
3 ४ ऑक्टोबर २००४ क्र.डीआयएस- १०२००४/१७९७१/(३९३)/पदुम-४ कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ वार्षिक योजना सन २००४-०५ आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेअंतर्गत नांदेड वंधत्व निवारण शिबिरे आयोजित करणे. शासन मंजुरी....
4 ५ ऑक्टोबर २००४ क्र.एफडीआर- २००४/२१४४६/प्र.क्र.२६२/पदुम-३ कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत सन २००४-२००५ मध्ये शेतावर वैरण उत्पादनासाठी शेतक-यांना उत्तेजन देण्यासाठी १०० टक्के अनुदानावर बियाणे वाटपाची योजना.
5 १५ डिसेंबर १९९९ क्र.सीडीएस- १०९९/२२३२३/के.नं.८७/९१/पदुम-३, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ शेतक-यांच्या शेतावर वैरण उत्पादनासाठी शेतक-यांना उत्तेजित करण्यासाठी १०० टक्के अनुदानावर बियाणे वाटपाची योजना.
6 २६ सप्टेंबर २००० क्र.व्हीएचडी- १०९९/(१०७/९९)/पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ राज्यात निरनिराळया जिल्हयांमध्ये पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-१ ची स्थापना करणे/ पशुवैद्यकीय संस्थांच्या दर्जा वाढ श्रेणी-१ मध्ये करणेबाबत.
7 २७ फेब्रुवारी २००४ क्र.व्हीएचडी- १०२००३/१८९२३/(३६२) पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ बिगर आदिवासी सर्वसाधारण योजनेखाली ८८ पशुवैद्यकीय दवाखाने श्रेणी-१ ची स्थापना करणे. सन २००३-२००४.
8 १५ फेब्रुवारी २००१ क्र.व्हीएचडी- १०/२०००/१९६८७/प्र.क्र.८१/ पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ योजनांतर्गत बिगर आदिवासी योजनेखाली श्रेणी-१ च्या १६ पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची स्थापना करणे आणि ३२ पशुवैद्यकीय दवाखान्यांचा दर्जावाढ करुन श्रेणी-१ मध्ये रुपांतर करणे.
9 ४ ऑक्टोबर २००४ क्र.डीआयएस- १०२००४/१६६९३/(३४९)/पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ वार्षिक योजना सन २००४-०५ बिगर आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत पशुवैद्यकीय संस्थांना जिवरक्षक औषधे पुरविणेबाबत शासन मंजूरी....
10 २ मार्च २००९ क्र.डीआयएस- १००८/प्र.क्र.४२५/पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ रोग अन्वेषण विभाग, पुणे या कार्यालयास अँडमास या केंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत सन २००८-०९ या आर्थिक वर्षासाठी पूरक मागणीव्दारे प्राप्त लेखानुदान रु. ६.३८ लक्ष वितरित करणेबाबत.
11 २२ जुलै २००८ क्र.एलव्हीएस- २००८/प्र.क्र.०१/०८/ पदुम-३, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ १८ वी पंचवार्षिक पशुधन, कृषि, अवजारे व मत्स्यव्यवसाय गणना २००७. गणनेच्या कामासाठी संबंधितांना द्यावयाच्या सुधारित मानधन/परिश्रमिक मंजुरीबाबत तसेच अर्थसंकल्पीय तरतूद खर्च करण्यास वित्तीय मंजूरी मिळणेबाबत.
12 ४ जानेवारी २००९ क्र.एलव्हीएस- २००८/११२५२/प्र.क्र.१३८/०८/ पदुम-३, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत १८ वी पशुगणना या राज्ययोजनांतर्गत योजने करीता सन २००८-०९ करीता तरतूद वितरीत करणेबाबत.
13 ३० सप्टेंबर २००८ क्र.आयव्हीसी- १००७/प्र.क्र.६५१/पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत, योजनाअंतर्गत पशुधन खरेदी प्रक्रियेमध्ये मार्गदर्शक सूचना नियमित करण्याबाबत.
14 १६ जुलै २००१ क्र.डीआयएस- १०/२००१/प्र.क्र.५१/पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ लाळ खुरकत रोग प्रतिबंधक लसमात्रा फक्त दारिद्रय रेषेखालील बिगर आदिवासी आणि अनुसूचित जाती व नवबौध्द लाभार्थींच्या पशुधनास ५० टक्के अनुदानावर पुरविणे.
15 २१ नोव्हेंबर २००७ क्र.डीआयएस- १००७/प्र.क्र.३९३/पदुम-४/शिकाना, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ महाराष्ट्र राज्यात पशुधनांसाठी आवश्यक क्षारद्रव्य व सुक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेची माहिती तयार करणे या नवीन योजनेकरीता प्रशासकिय मान्यता देणे आणि रु. ४५,००,०००/- वितरीत करणेबाबत.
16 २५ मे २००४ क्र.पसंप्र- १००१/प्र.क्र.२९ (भाग-४)/पदुम-१, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिपत्याखालील पशुसंवर्धन आयुक्तालयातंर्गत पदांचा आढावा व पुनर्रचना.
17 २८ फेब्रुवारी २००३ क्र.सीडीएस- १०२००२/१८५५८/प्र.क्र.३१५/पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ विशेष घटक योजनेंतर्गत अनुसूचित जातींच्या व नवबौध्द लाभार्थींना दुधाळ गायी/म्हशींचे गट वाटप.
18 १३ मार्च २००१ क्र.एमएसडीसी- २०००/१५५५९/प्र.क्र.७०/२००० /पदुम-३, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ ओ.टी.एस.पी., टि.एस.पी. व विशेष घटक योजनेखाली सन २०००-२००१ मध्ये अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थींना व नवबौध्द लाभार्थींना १० शेळया + १ बोकड गट वाटप करणे.
19 २ फेब्रुवारी २००२ क्र.सीडीएस- १०२००१/२१९३२/प्र.क्र.२३५/पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेअंतर्गत दुभत्या जनावरांचे गटवाटप योजना २००१-२००२.
20 १४ जुलै १९९८ क्र.एलव्हीएस- १०९८/१४७६९/(१०४)/पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रमांअंतर्गत संकरीत कालवडी व सुधारीत म्हशींच्या पारडयांची जोपासना करण्यासाठी अर्थसहाय्य करण्याची योजना १९९८-९९.
21 १५ मार्च २००७ क्र.पविआ- २००७/प्र.क्र.३३/पदुम-३, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-३२ जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, पुणे यांना हत्यारे व उपकरणे खरेदी करणेस मंजूरी मिळणेबाबत.
22 १८ नोव्हेंबर २००० क्र.एफडीआर- २०००/१७६७७/प्र.क्र.९६/पदुम-३, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-३२ विशेष घटक योजनेअंतर्गत/ आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेअंतर्गत लाभार्थींच्या दुभत्या जनावरांना खादय अनुदान व देशी गोवशांची जपवणुक व संवर्धन अंतर्गत देवणी जातीच्या कालवडांना खादय अनुदान.
23 ४ डिसेंबर १९९८ क्र.कुक्कुट- १०९७/१४६०४/प्र.क्र.९३/९७/पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-३२ तलंगा गट वाटप कार्यक्रमाअंतर्गत सुधारीत मानकास मान्यता मिळणेबाबत....
24 ३ डिसेंबर २००३ क्र.सीडीएस- १०२००३/१८८०८/प्र.क्र.२७५/पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेअंतर्गत आदिवासी लाभार्थींना दुभत्या जनावरांचे गट वाटप योजना- सन २००३-२००४.
25 १९ मार्च २००३ क्र.सीडीएस- १०२१०३/(प्र.क्र.३०)/पदुम-४, मंत्रालय, मुंबई-३२ आदिवासी क्षेत्र उपयोजना दुभत्या जनावरांचा गट पुरवठा सन २००२-२००३ मध्ये राबविणेबाबत.
26 १३ मार्च २००१ क्र.एमएसडीसी- २०००/१५५५९/प्र.क्र.७०/२०००/पदुम-३, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ ओ.टी.एस.पी., टि.एस.पी. व विशेष घटक योजनेखाली सन २०००-२००१ मध्ये अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थींना व नवबौध्द लाभार्थींना १० शेळया + १ बोकड गट वाटप करणे.
27 ५ ऑक्टोबर २००४ क्र.एफडीआर २००४/२१४४६/प्र.क्र.२६०/पदुम-३, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ बिगर आदिवासी सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत सन २००४-२००५ मध्ये शेतावर वैरण उत्पादनासाठी शेतक-यांना उत्तेजन देण्यासाठी १०० टक्के अनुदानावर बियाणे वाटपाची योजना.
28 १ डिसेंबर २००३ क्र.पविआ- २००३/२६०३७/प्र.क्र.२३८/२०००/पदुम-३, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ जिल्हा वार्षिक योजना २००३-२००४ मध्ये सांगली जिल्हयात बिगर आदिवासी योजनेअंतर्गत घ्यावयाच्या पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-१, करिता निवासी/बिगर निवासी इमारत बांधकामांना वित्तीय मंजूरी मिळेणबाबत.
29 ५ सप्टेंबर २००० क्र.डीआयएस- १०२०००/१५९६४/प्र.क्र.२९९/पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ पुणे, गोंदिया, रायगड या जिल्हयातील जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यान्वित असलेल्या पशुवैद्यकीय संस्थांना शीतपेटया पुरविणेबाबत.
30 २२ ऑगस्ट २००५ क्र.पविआ- १००५७७८/प्र.क्र.२२४/पदुम-३, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ वार्षिक योजना सन २००५-२००६ योजनांतर्गत पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-१, वाघोली, ता.कोरगांव जि.सातारा येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना निवासी इमारत बांधण्यासाठी उपलब्ध तरतूद खर्च करण्यास वित्तीय मंजूरी मिळेणबाबत.
31 १५ मे २००९ क्र.विअप्र- १०.०८/प्र.क्र.७०/२००८/विनिमय, मंत्रालय, मुंबई-३२ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिला, उपविभाग- एक ते पाच प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत.
32 १७ मे २००८ क्र.संकीर्ण- १००६/प्र.क्र.१६०/पदुम-४, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ नवनिर्मित गोंदिया जिल्हयाच्या ठिकाणी पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय स्थापन करणेबाबत.
33 ९ मार्च २००७ क्र.पविआ- २००७/२६७३/प्र.क्र.५४/०७/पदुम-३, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ पशुवैद्यकीय चिकित्सालय, पुणे-७ या कार्यालयासाठी ब्लड अँनालयझर खरेदी करण्यास मंजूरी मिळण्याबाबत.
34 १५ मार्च २००७ क्र.पविआ- २००७/प्र.क्र.३३/पदुम-३, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, पुणे यांना हत्यारे व उपकरणे खरेदी करणेस मंजूरी मिळणेबाबत.
35 ३१ जानेवारी २००७ क्र.पविआ- २००६/२२४४९/प्र.क्र.३७७/पदुम-३, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ जिल्हा वार्षिक योजना २००६-०७ आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी कार्यालयाचे बळकटीकरण अंतर्गत झेरॉक्स मशीन खरेदी करण्यास परवानगी प्रदान करणेबाबत जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली.
36 २२ जानेवारी २००८ क्र.बीएलडी- २००७/प्र.क्र.३३२/पदुम-३, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या इमारती निवासी/बिगर निवासी किरकोळ बांधकामास परवानगी देण्याबाबतचे वित्तीय अधिकार प्रदान करणेबाबत.
37 २४ फेब्रुवारी २००९ क्र.पविआ- २००८/४१८०/प्र.क्र.५५/पदुम-३, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ आयुक्त, पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य, पुणे या कार्यालयाच्या इमारतीच्या बांधकामाचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी मिळणेबाबत.
38 २२ नोव्हेंबर २००६ क्र.मपवि- १२०६/प्र.क्र.५९/पदुम-१, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर अधिनस्त असलेल्या पशुवैद्यकीय महाविद्यालय मुंबई, परभणी, नागपूर, उदगीर व शिरवळ या पाच पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रमुख बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करण्याबाबत.
39 २ मार्च २००९ क्र.संकीर्ण- १००८/प्र.क्र.४२७/पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ वार्षिक योजना सन २००८-०९ या वर्षी विशेष घटक योजना अंतर्गत धुळे जिल्हयातील अनुसूचित जातीच्या लाभधारकांकडील शेळया, मेंढया व कोंबडयांना जंतनाशके पाजणे व श्रारमिश्रणे पुरविणे या योजनेसाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करुन रु.४.०० लक्ष इतकी रक्कम वितरीत करण्याबाबत
40 १४ फेब्रुवारी २००६ क्र.एमएसडीसी- २००३/९१७९/प्र.क्र.८१/पदुम-३, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळास सन २००५-०६ सालासाठी केंद्र पुरस्कृत माडग्याळ जातीच्या मेंढयांचे संवर्धन आणि विकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी भागभांडवली अंशदान.
41 ६ फेब्रुवारी २००७ क्र.एमएसडीसी- २००६/१६६६/प्र.क्र.५६/२००६/पदुम-३, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी जि. अहमदनगर यांना सन २००६-०७ सालासाठी केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत संगमनेरी जातीच्या शेळयांचे संवर्धन आणि विकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी अनुदान मंजूर करणेबाबत.
42 ४ जानेवारी २००९ क्र.पविआ- २००८/प्र.क्र.२३९/०८/पदुम-३, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ नामशेष होणा-या पशुंचे संगोपन व संवर्धन करणे हया १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत संगमनेरी जातीच्या शेळीच्या जतन संवर्धनासाठी महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांना अर्थसंकल्पीत रु.५.०० लक्ष वितरीत करण्याबाबत.
43 ४ मार्च २००९ क्र.पविआ- २००८/प्र.क्र.२३९/०८/पदुम-३, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ नामशेष होणा-या पशुंचे संगोपन व संवर्धन करणे हया १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत संगमनेरी जातीच्या शेळीच्या जतन संवर्धनासाठी महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांना केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेले व पुरक मागणीव्दारे अर्थसंकल्पीत रु.२७.०० लक्ष ....
44 १४ जुलै १९९८ क्र.एलव्हीएस- १०९८/१४७६९/(१०४)/पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रमांअंतर्गत संकरीत कालवडी व सुधारीत म्हशींच्या पारडयांची जोपासना करण्यासाठी अर्थसहाय्य करण्याची योजना १९९८-९९.
45 १२ ऑगस्ट २००८ क्र.मविआ- १००७/प्र.क्र.३०७/पदुम-३, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ मराठवाडा विकास कार्यक्रमांअंतर्गत मराठवाडयातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांचे मजबूतीकरण करणे व उस्मानाबादी शेळींचे पैदास व विकास केंद्र स्थापन करणे.
46 २१ नोव्हेंबर २००७ क्र.संकीर्ण- १००७/प्र.क्र.६२४/पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ मराठवाडा विकास कार्यक्रमांअंतर्गत मराठवाडा विभागात संकरीकरण कार्यक्रम राबविणेबाबत.
47 ४ मार्च २००८ क्र.पविआ- २००८/२६९९/प्र.क्र.३१/पदुम-३, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ गुणनियंत्रण प्रयोगशाळेत जीएलपी/जीएमपी च्या दर्जाप्रमाणे सुधारणा करण्याबाबत प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत.
48 २० डिसेंबर २००६ क्र.मपवि- १६०५/प्र.क्र.८९/पदुम-१, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, अधिनस्त उदगीर जि.लातूर येथे मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत.
49 १९ नोव्हेंबर २००७ क्र.मविआ- १००७/प्र.क्र.३०७/पदुम-३, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ मराठवाडा विकास कार्यक्रमांअंतर्गत मराठवाडयातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांचे मजबूतीकरण करणे व उस्मानाबादी शेळींचे पैदास व विकास केंद्र स्थापन करणे.
50 १६ सप्टेंबर २००८ क्र.मविआ- १००७/प्र.क्र.३०७/पदुम-३, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ मराठवाडा विकास कार्यक्रमांअंतर्गत मराठवाडयातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांचे मजबूतीकरण करणे व उस्मानाबादी शेळींचे पैदास व विकास केंद्र स्थापन करणे.
51 २४ फेब्रुवारी २००६ क्र.संकीर्ण- १००५/प्र.क्र.५६०/पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ प्रदर्शन व प्रचार या योजनेअंतर्गत रु.१८.०० लाख इतक्या रक्कमेस वित्तीय मंजूरी प्रदान करण्याबाबत.
52 ३० जानेवारी २००८ क्र.संकीर्ण- १००७/प्र.क्र.४०२/२००७/पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ प्रदर्शन व प्रचार या योजनेअंतर्गत दूरदर्शन मालिका तयार करणे आणि किसान चेतना दिंडी या कामांना प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी देण्याबाबत.
53 ५ फेब्रुवारी २००८ क्र.संकीर्ण- १००७/प्र.क्र.४०/२००७/पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ प्रदर्शन व प्रचार या योजनेअंतर्गत यवतमाळ येथील पशुप्रदर्शनासाठी रुपये १५,००,००० लक्ष इतक्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी देण्याबाबत.
54 २४ मार्च २००८ क्र.संकीर्ण- १००७/प्र.क्र.४०२/२००७/पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ प्रदर्शन व प्रचार या योजनेअंतर्गत उर्वरित रु. ३१,९५,०००/- इतक्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी देण्याबाबत.
55 २५ मार्च २००८ क्र.संकीर्ण- १००७/प्र.क्र.४०/२००७/पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ प्रदर्शन व प्रचार या योजनेअंतर्गत यवतमाळ येथील पशुप्रदर्शनासाठी रुपये १५,००,००० लक्ष इतक्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी देण्याबाबत.
56 ११ ऑगस्ट २००८ क्र.संकीर्ण- १००८/प्र.क्र.४८६/पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ प्रदर्शन व प्रचार या योजनेअंतर्गत सन २००८-०९ मध्ये किसान चेतना दिंडीसाठी रु.२०.०० लक्ष इतक्या रक्कमेच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी देण्याबाबत.
57 २४ ऑक्टोबर २००८ क्र.संकीर्ण- १००८/प्र.क्र.६४३/पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ सन २००८-०९ मध्ये प्रदर्शने व प्रचार या योजनेअंतर्गत कागल नगरपरिषद शताब्दी महोत्सव समिती, जि.कोल्हापूर यांना पशु पक्षी प्रदर्शनासाठी रु.१.९८ लक्ष इतक्या रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी देणेबाबत.
58 २४ ऑक्टोबर २००८ क्र.संकीर्ण- १००८/प्र.क्र.६४३/पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ सन २००८-०९ मध्ये प्रदर्शने व प्रचार या योजनेअंतर्गत किसान चेतना दिंडीमध्ये यवतमाळ जिल्हयासाठी अधिक झालेल्या खर्चाच्या रक्कमेस कार्योतर मंजूरी देणे तसेच सदर खर्च रु.३.९८ लक्ष इतका निधी वितरित करणे.
59 २४ डिसेंबर २००८ क्र.संकीर्ण- १००५/प्र.क्र.५६०/पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ विषय दिसत नाही.
60 ५ जानेवारी २००९ क्र.संकीर्ण- १००५/प्र.क्र.६७०/पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ माळेगांव येथील यात्रा, ता.लोहा, जिल्हा नांदेड येथील पशुप्रदर्शनासाठी रु. २५.०० लक्ष इतक्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत....
61 २८ फेब्रुवारी २००३ क्र.सीडीएस- १०२००२/१८५५८/प्र.क्र.३१५/पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ विशेष घटक योजनेंतर्गत अनुसूचित जातींच्या व नवबौध्द लाभार्थींना दुधाळ गायी/म्हशीचे गट वाटप.
62 १९ मार्च २००३ क्र.सीडीएस- १०२१०३/(प्र.क्र.३०)/पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ आदिवासी क्षेत्र उपयोजना दुभत्या जनावरांचा गट पुरवठा सन २००२-२००३ मध्ये राबविणेबाबत.
63 ३ डिसेंबर २००३ क्र.सीडीएस- १०२००३/१८८०८/प्र.क्र.२७५/पदुम-४, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेअंतर्गत आदिवासी लाभार्थींना दुभत्या जनावरांचे गट वाटप योजना- सन २००३-२००४.
64 २२ मार्च १९९९ क्र. एमएसडीसी १०९६/के.नं. ४३३/९६/पदुम-३, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ नागपूर येथे १९९४ मध्ये गोवारी समाजाच्या मोर्च्यात मृत्यु पावलेल्या कुटूंबियांच्या शेळी-मेंढी पालन सहकारी संस्थेला (नियोजित) भागभांडवल स्वरुपात अर्थसहाय्य मंजूर करणेबाबत.
65 २३ ऑगस्ट २००२ नागपूर येथे १९९४ मध्ये गोवारी समाजाच्या मोर्च्यात मृत्यु पावलेल्या कुटूंबियांच्या शेळी-मेंढी पालन सहकारी संस्थेला (नियोजित) भागभांडवल स्वरुपात अर्थसहाय्य मंजूर करणेबाबत. क्र. एमएसडीसी १०९६/के.नं. ४३३/९६/पदुम-३, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२
66 ३० जुलै २००३ क्र. एमएसडीसी १०९६/के.नं. ४३३/९६/पदुम-३, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ नागपूर येथे १९९४ मध्ये गोवारी समाजाच्या मोर्च्यात मृत्यु पावलेल्या कुटूंबियांच्या शेळी-मेंढी पालन संस्थेच्या ९०.०० लाखाचे मुदत कर्ज व त्यावरील व्याजाच्या परतफेडीत शासकीय थकहमी देण्याबाबत
67 १२ नोव्हेंबर २००३ क्र. एमएसडीसी १४०३/१८६१/प्र.क्र.१४७/पदुम-३, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ नागपूर येथे १९९४ मध्ये गोवारी समाजाच्या मोर्च्यात मृत्यु पावलेल्या कुटूंबियांच्या शेळी-मेंढी पालन सहकारी संस्थेला भागभांडवल स्वरुपात अर्थसहाय्य मंजूर करणेबाबत.
68 २४ ऑगस्ट २००५ क्र. एमएसडीसी १४०५/१६०२१/प्र.क्र.४२०/०५/पदुम-३, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ नागपूर येथे १९९४ मध्ये गोवारी समाजाच्या मोर्च्यात मृत्यु पावलेल्या कुटूंबियांच्या शेळी-मेंढी पालन सहकारी संस्थेला भागभांडवल स्वरुपात अर्थसहाय्य मंजूर करणेबाबत.
69 २४ एप्रिल २००६ क्र. एमएसडीसी १४०६/प्र.क्र.१३७/पदुम-३, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ नागपूर येथे १९९४ मध्ये गोवारी समाजाच्या मोर्च्यात मृत्यु पावलेल्या कुटूंबियांच्या शेळी-मेंढी पालन सहकारी संस्थेला भागभांडवल स्वरुपात अर्थसहाय्य मंजूर करणेबाबत.
70 १५ मार्च २००७ क्र. एमएसडीसी २००५/२२६५/प्र.क्र.२४९/पदुम-३, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ नागपूर येथे १९९४ मध्ये गोवारी समाजाच्या मोर्च्यात मृत्यु पावलेल्या कुटूंबियांच्या शेळी-मेंढी पालन सहकारी संस्थेला भागभांडवल व अनुज्ञेय व्याज रक्कम मंजूर करणेबाबत.
71 ११ फेब्रुवारी २००९ क्र. एमएसडीसी २००५/२२६५/प्र.क्र.२४९/पदुम-३, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ आदिवासी गोवारी शहीद स्मृती व पशुपालन संस्था, नागपूर या संस्थेला भागभांडवल मंजूर करणेबाबत.